WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH JĘZYKOWYCH

I

LEKTOR oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji półkolonii językowych zgodnie z ofertą, warunkami uczestnictwa i danymi z karty zgłoszeniowej.

II

Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa, wypełnieniu karty zgłoszeniowej (umowy) oraz po wpłaceniu pierwszej raty lub całosci opłaty za półkolonię przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna.

III

Aby zostać uczestnikiem półkolonii językowej należy dostarczyć na adres LEKTORA wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz dokonać wpłaty na konto LEKTORA należności za półkolonię. Należy również przesłać lub wypełnić na naszej stronie internetowej test kwalifikacyjny, który należy rozwiązać samodzielnie, aby zapewnić sobie miejsce w grupie na swoim poziomie zaawansowania.

IV

Opłatę za obóz/ kolonię należy wnieść w następujących ratach: I ratę 300 zł przy zapisie, II ratę 249 zł na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Po otrzymaniu pełnej opłaty LEKTOR prześle na adres mailowy uczestnika skierowanie na półkolonię. Opłat należy dokonywać na:

Szkoła Języków Obcych LEKTOR
ul. Oławska 25
50-123 WROCŁAW

Nr konta:
54 1600 1156 0004 0606 3374 5001

V

Rezygnacja z udziału w półkolonii wymaga formy pisemnej. Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy:
do 30 dni przed imprezą 50 zł,
od 29 do 15 dnia przed imprezą 50% ceny imprezy,
w terminie krótszym niż 14 dni lub w przypadku nie stawienia się na półkolonię nie przysługuje zwrot opłaty

VI

LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników półkolonii.
LEKTOR nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania półkolonii, które powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.

VII

Uczestnik półkolonii zobowiązuje się brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, lektorów i ratownika, kąpać się wyłącznie pod nadzorem wychowawcy i ratownika w miejscach do tego wyznaczonych, pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na jego terenie lub w innych miejscach, nie przeszkadzać innym w wypoczynku. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z półkolonii bez zwrotu opłaty za półkolonię. Wszelkie koszty związane z powrotem obciążają uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

VIII

Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez LEKTORA danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.

IX

Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na umieszczenie przez LEKTORA grupowych zdjęć z uczestnikiem na stronie internetowej LEKTORA i w katalogu z ofertą.

X

Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu półkolonii.

XI

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

XII

Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w sądzie Powszechnym we Wrocławiu.